Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Czym jest Polityka Prywatności?

W Polityce Prywatności opisano rodzaje gromadzonych Danych Osobowych i ich przeznaczenie, sposoby gromadzenia Danych Osobowych i ich wykorzystywania, sposób kontaktowania się właściciela strony internetowej www.e-fokus.opole.pl z Użytkownikiem, sposób zabezpieczania Danych Osobowych i w końcu oferowane Użytkownikom możliwości, w tym sposób uzyskiwania dostępu do danych i aktualizowania ich.

Dla interpretacji terminów stosuje się słowniczek Regulaminu lub terminy interpretuje się tak, jak zostało to opisane w Polityce Prywatności.

Podstawa przetwarzania danych osobowych:

Dane Osobowe przetwarzane są zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w tym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( tzw. RODO), zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności oraz oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną, w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów).

Przetwarzanie Danych Osobowych Użytkownika w celach wskazanych powyżej, za zgodą Użytkownika, będzie odbywało się również w sposób zautomatyzowany oraz poprzez profilowanie, w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda Użytkownika, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych osobowych. Zgoda ta udzielana jest przez Użytkownika poprzez zaznaczenie zamieszczonych na stronie internetowej www.e-fokus.opole.pl checkboxów.

Przetwarzanie Danych Osobowych nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą, w zakresie i celu zgodnym ze zgodą wyrażoną przez Użytkownika. Wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne do poprawnego działania Serwisu i świadczenia usług. W przypadku braku zgody Użytkownika na warunki Polityki Prywatności i Polityki Cookies, Użytkownik nie powinien odwiedzać Serwisu oraz  nabywać produktów i usług znajdujących się na stronie Serwisu i w siedzibie Szkoły Tańca Fokus

Prywatność Użytkowników Serwisu jest dla nas ważna, dlatego stworzona Polityka Prywatności jest przystępna i zrozumiała. W razie jakichkolwiek pytań można skontaktować się z Administratorem.

Administratorem przekazanych danych osobowych Użytkowników jest:

Szkoła Tańa Fokus, ul. Sosnkowskiego 40-42, 45-254 Opole. NIP: 7542728670 Telefon: 669 336 333. Adres email: info@e-fokus.opole.pl

W jaki sposób wykorzystywane są zgromadzone informacje?

Dane Osobowe zbierane są także w celu umożliwienia Użytkownikowi korzystania z funkcji strony internetowej, z wykorzystaniem formularza kontaktowego, realizacji marketingu bezpośredniego Produktów (w tym Newsletter), statystycznym, księgowym, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji, wystawiania faktur, dochodzenia roszczeń.

Jeśli Użytkownik kontaktuje się z nami, korespondencja jest przechowywana. Pozwala to ułatwić i przyspieszyć rozwiązywanie ewentualnych problemów. Adres e-mail Użytkownika jest wykorzystywany do informowania go o naszych usługach, w tym o nadchodzących zmianach lub udoskonaleniach.

W przypadku uzyskania przez nas wiadomości o korzystaniu przez Użytkownika ze strony internetowej wwww.e-fokus.opole.pl niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami, możemy przetwarzać Dane Osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia jego ewentualnej odpowiedzialności.

Informacje zgromadzone za pomocą plików cookie i innych technologii służą do zwiększania wygody Użytkowników oraz poprawy ogólnej jakości oferowanych przez nas usług.

Przed wykorzystaniem informacji w celu innym niż wymienione w niniejszej Polityce prywatności, Użytkownik jest proszony o zgodę.

Rodzaj danych osobowych i sposób ich gromadzenia:

W toku oferowania Użytkownikom usług, zbierane są różnorodne informacje, zarówno podstawowe, jak i bardziej złożone. Informacje, które są uzyskiwane, można podzielić na dwie kategorie:

  1. Informacje podawane przez użytkownika – to imię i nazwisko, firma lub nazwa spółki, adres e-mail, adres korespondencyjny lub zamieszkania (ulica i numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miasto), numer telefonu, Użytkownik podaje te informacje zazwyczaj przy tworzeniu kont, rejestracji, wypełnianiu formularzy. Jeśli chcemy uzyskać dostęp do wizerunku Użytkownika, zawsze prosimy o wyrażenie zgody na publikację wizerunku.
  2. Informacje uzyskiwane podczas korzystania z usług Serwisu – to najczęściej informacje o sposobie, w jaki Użytkownik korzysta z usług Serwisu, takie jak Informacje o urządzeniu ( model sprzętu, wersja systemu operacyjnego, unikalny identyfikator urządzenia, informacje o sieci komórkowej, numer telefonu). Informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez Serwis wykorzystywane tylko w celach technicznych, związanych z administracją Serwerów oraz do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych takich jak region, z którego łączą się z Serwisem Użytkownicy.

Zaprenumerowanie elektronicznych i bezpłatnych newsletterów wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego adresu e-mail oraz w niektórych przypadkach swojego imienia. Pola te są obowiązkowe. Adres e-mail jest niezbędny do tego, aby można było wysłać danemu Usługobiorcy newsletter. Imię nam zwracać się do Użytkowników po imieniu.

Czasami wysyłamy niezapowiedziane wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiadamy i które zgodziły się z Polityką Prywatności. Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości rozumieć należy informacje odnoszące się bezpośrednio do naszych serwisów, biuletynów, usług i produktów (np. zmiany, wewnętrzne promocje, życzenia, komentarze osobiste).

Dobrowolność.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a jednocześnie konieczne do korzystania z naszych usług .

Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich Danych Osobowych oraz prawo ich poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Jeśli są one niepoprawne, dokładamy wszelkich starań, aby je zaktualizować lub usunąć, chyba, że ich zachowanie jest konieczne w uzasadnionych celach biznesowych lub prawnych. Użytkownik ma prawo do wniesienia do Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących go Danych Osobowych.

Dokładamy wszelkich starań, aby świadczyć usługi w sposób, który chroni informacje przed przypadkowym lub złośliwym zniszczeniem. Z tego względu, gdy Użytkownik usunie dane, ich kopie nie zawsze są natychmiast usuwane z aktywnych serwerów oraz mogą nadal być przechowywane w systemach kopii zapasowych. Administrator jest uprawniony do przetwarzania danych Użytkownika po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.

Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się zawsze w ramach podstaw dopuszczalności ich przetwarzania wymienionych w poprzednich punktach. Użytkownik poprzez wyrażenie zgody na przetwarzanie własnych Danych Osobowych na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie oświadcza, iż został poinformowany o dobrowolności udzielenia zgody na przetwarzanie Danych Osobowych w zakresie wskazanym w Regulaminie oraz o prawie dostępu do swoich Danych Osobowych, ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania i usuwania, a nadto o prawie wniesienia sprzeciwu i skargi do organu nadzorczego.

Nie udostępniamy danych osobowych firmom, organizacjom ani innym osobom trzecim. Okolicznościami pozwalającymi na takie udostępnienie danych osobowych są wyłącznie:

  1. zgoda Użytkownika
  2. sytuacja gdy odbiorcą danych osobowych jest administrator domeny
  3. sytuacja, w której dane są przetwarzane przez podmiot zewnętrzny lub istnieją przyczyny prawne (mowa tu o sytuacji, w której w dobrej wierze uznamy, że udostępnienie, wykorzystanie, zachowanie lub ujawnienie danych jest uzasadnione w związku z: dążeniem do spełniania wymogów obowiązującego prawa, przepisów, procesów prawnych lub prawomocnych żądań instytucji państwowych, egzekwowaniem obowiązujących warunków korzystania z usługi, w tym badaniem potencjalnych naruszeń; wykrywaniem oszustw i zapobieganiem im, a także rozwiązywaniem innych problemów dotyczących oszustw, bezpieczeństwa i kwestii technicznych, ochroną praw, własności lub bezpieczeństwa Użytkowników i Produktów oraz pozostałych osób w sposób wymagany bądź dozwolony przez przepisy prawa).

Informacje, które nie umożliwiają identyfikacji konkretnej osoby, mogą być udostępniane publicznie oraz partnerom, takim jak wydawcy, reklamodawcy i podmioty obsługujące witryny.

W przypadku fuzji, przejęcia naszej firmy bądź sprzedaży jej aktywów, zapewniona zostanie poufność wszelkich danych osobowych. O powyższym Użytkownicy zostaną powiadomieni, zanim ich dane osobowe zostaną przeniesione lub objęte inną polityką prywatności.

Bezpieczeństwo informacji.

Dokładamy wszelkich starań, aby chronić naszą firmę i jej Użytkowników przed nieuprawnionym dostępem, nieautoryzowaną modyfikacją, ujawnieniem oraz zniszczeniem informacji znajdujących się w naszym posiadaniu. W tym celu w wielu usługach stosowane jest szyfrowanie SSL. Metody gromadzenia, przechowywania i przetwarzania informacji, w tym fizyczne środki bezpieczeństwa, aby chronić przed nieuprawnionym dostępem do systemu są kontrolowane i monitorowane. Dostęp do Danych Osobowych udzielany jest jedynie tym naszym pracownikom, kontrahentom i przedstawicielom, którzy muszą mieć do nich dostęp, aby przetwarzać je na potrzeby naszej firmy. Ponadto na mocy umowy są oni zobowiązani do zachowania ścisłej poufności, a w przypadku niewypełnienia tych zobowiązań, mogą ponieść konsekwencje, łącznie z zakończeniem współpracy.

Administrator danych zobowiązuje się zastosować środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpieczyć dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

W przypadku sytuacji naruszenia Danych Osobowych, wdrażane są odpowiednie procedury. Za każdym razem, kiedy nastąpi takie naruszenie, powiadamiamy o tym Użytkownika, sporządzamy raport z naruszenia Danych Osobowych oraz w ciągu 72 godzin od wykrycia zgłaszamy ten fakt do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO). W celu zapobieganiu takim naruszeniom w przyszłości poprawiamy politykę bezpieczeństwa i wdrażamy procedury mające na celu jeszcze lepsze zabezpieczenie Użytkowników.

Zmiany

Polityka prywatności może czasami ulegać zmianom. Prawa Użytkownika wynikające z niniejszej Polityki prywatności nie zostaną̨ ograniczone bez wyraźnej zgody Użytkownika. Wszelkie zmiany Polityki prywatności Bedą publikowane na tej stronie, a o istotnych zmianach będziemy informować́ w bardziej widoczny sposób (w przypadku niektórych usług łącznie z wysłaniem odpowiedniego powiadomienia e-mail). W przypadku zmian Polityki, obowiązują one od dnia ich ogłoszenia na stronach Serwisu, a jako że wymagają one zgody obu stron, dotyczą one zgód na przetwarzanie Danych Osobowych udzielonych po dacie dokonania zmiany Polityki Prywatności. W odniesieniu do zgód na przetwarzanie danych osobowych udzielonych przed zmianą Polityki Prywatności, zastosowanie ma Polityka Prywatności w brzmieniu obowiązującym w chwili udzielenia zgody.